İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

Ticari İşletmenin Şirkete Dönüşmesi

Madde 194/2- Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine (Anonim veya Limited Şirket) dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir.

----------------- SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK EVRAKLAR (TSY – 134/8 ve 9): ---------------------

1) Tür Değiştirme Planı (TTK-185) (1 asıl)

2) Ticari işletmenin sahibi tarafından hazırlanan Tür Değiştirme Raporu (TTK-186) ( 1 asıl). Küçük ve orta ölçekli firmalar, mali müşavir tarafından hazırlanan KOBİ Raporu ile tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

3) Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin ve işletmenin özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu (1 asıl) müşavirin faaliyet belgesi ile Tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (1 asıl; Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve haklar bulunmuyorsa; yoktur diye beyanda bulunulmalıdır.)

4) Dönüşülen şirketin türüne göre hazırlanan Yeni Şirket Sözleşmesi (2 asıl )

5) SGK mevzuatı gereği Kuruluş Dilekçesi (1 adet)

Ayrıca Ticaret Sicili Müdürlüğümüze veya SGK ya e-sigorta sözleşmesi (1 adet asıl) ile e-sigorta işlemleri işveren harici kişilerce yapılacaksa Vekaletname (1 adet aslı veya onaylı sureti ) ibraz edilecektir.

6) Firma sahibi tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço (2 asıl)

7) Şirket müdürü veya müdürlerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi (1 asıl )

8)Anonim Şirkete kurulacaksa Nakdi sermaye konulması halinde 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti Limited şirket kurulacaksa Nakit taahhüt edilen sermayenin tamamı veya bir kısmı tescilden önce ödenmek istenildiği taktirde ; ödemeye ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti

9) Sermaye artırımı varsa 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu ödemeleri 01/01/2018 tarih itibari ile Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası veznesi tarafından tahsili yapılmaktadır.

10) Kuruluş bildirim formu ( 1 -Adet)

11) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi (1 Adet)

NOT-1: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

NOT-2: Tür değiştirmede, tür değiştiren TİCARİ İŞLETMENİN malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir.

NOT-3: Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi halinde yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır. (TSY-135)

NOT-4:Tür değişikliği nedeni ile firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde Şube Bilgi Beyanı imza edilerek evrak ekinde verilmesi, Şube / şubelerin bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir.

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç