İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

Sermaye Artırımı

https://mersis.gtb.gov.tr  adresinden başvuru

 

1.    Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır  - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2)

 

2.    Noter onaylı Limited Şirket Sermaye Artırımı Kararı ( 1 adet) (Şirket sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.) .

Sermayenin Yeni şeklini içeren Tadil Metni (1 adet asıl)


DİKKAT: Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 93.maddesi gereği, Genel kurul kararı 30 gün içinde ticaret sicilin de tescil için başvurulması gerekmektedir.

3.     Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığın tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu  raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi

 4.   Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu müşavire ait  faaliyet belgesi aslı ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile denetçilik belgesi

 

5.     Şirket sözleşmesinin pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Nakit taahhüt edilen  sermayenin tamamı veya bir kısmı  tescilden önce ödenmek istenildiği taktirde ; ödemeye ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti

6.   Tüm müdürler tarafından imzalanmış Müdürler Beyanı

7.   Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı.

 8.    Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

 9.   Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

 10. 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu ödemeleri 01/01/2018 tarih itibari ile Nizip Ticaret Odası veznesi tarafından tahsili yapılmaktadır.

 

      -- Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) artırım yapılamaz.

      -- Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir.

Notlar:

a) Genel kurulun sermaye artışı kararından itibaren otuz gün içinde müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. 

b) Sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından sermaye artırımının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere bildirimde bulunulur.

c) Sermaye olarak konulabilen "Ayni sermaye-  İşletme devri - Geçmiş yıl karları - Ortakların şirketten alacakları  -  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları - Gayrimenkul satış karları - Nakdi Sermaye" hangisi veya hangileri varsa ekli kararda belirtilen örneğe göre karar alınmalıdır. Sermaye olarak konulabilen iç kaynakların tespitine dair Mali Müşavir Rapor Örnekleri " Geçmiş yıl karları raporu - Ortakların şirketten alacakları raporu  -  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları raporu" 

 d) Ortakların şirketten alacaklarının (Ortaklara Borçlar) SMMM veya YMM ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin raporu ile sermayeye artırımına konu edilebilmesi için; bu alacağın yalnızca şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanması ve ibraz edilen raporda bu alacağın nakdi borçlanmadan kaynakladığının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu alacaklar nakit borçlanmadan kaynaklanmıyorsa 6102 sayılı TTK 343. maddesi gereği şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak raporla yapılması gerekmektedir.

 e) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda,  şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen rapor aranmaz.

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç