İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ

 

Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla ve TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gerekmektedir.Ortakların  koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir: 

 

GEREKLİ EVRAKLAR; 

 

1.   https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru

2.   Taahhütname - 1 adet

3. SGK mevzuatı  gereği  kuruluş esnasında işçi çalıştırılacağı beyan edilecekse e-bildirge alanının doldurulması ve e-sigorta sözleşmesi  nin Ticaret Sicili Müdürlüğümüze  verilmesi gerekmektedir (1 adet asıl). Kuruluş esnasında işçi girişi bildirilmeyecekse e-bildirge alanı doldurulmayacaktır. E-sigorta işlemleri işveren harici kişilerce yapılacaksa aynı gün içerisinde noterden alınacak Vekaletname aslının Ticaret Sicili Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.( 2 adet Asıl)

4.   Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tasdikli Ana sözleşme ( 1 adet Asıl )  

5. Şirket müdürü veya müdürlerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde  onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi  (1 adet Asıl )

6.  Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin Görev kabul Beyanı

7.  Oda Kayıt Beyannamesi 1-adet  

8.  Fotoğraf (2 adet yetkili için - 1’er adet ortak için )

9. 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu ödemeleri 01/01/2018 tarih itibari ile Nizip Ticaret Odası veznesi tarafından tahsili yapılmaktadır. 

10. Nakit taahhüt edilen  sermayenin tamamı veya bir kısmı  tescilden önce ödenmek istenildiği taktirde ;ödemeye ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti

 

11. YABANCI UYRUKLU ORTAK VE MÜDÜR VARSA

 

A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl )

-Vergi dairesi, vergi numarasının yer aldığı  potansiyel görüntüleme belgesi

-Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma veya ikamet izni(Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

 

B-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;

A- Şirketin güncel ; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

B- İştirak kararı. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

C -İştirak kararında belirtilmedi ise; Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen vekaletname. Vekaletnamenin; Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde). (Bu vekaletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

D- Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

E- Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (1 adet asıl )

- Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi 

12   Kuruluşta Ayni sermaye konulması halinde;

a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

13  Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

        a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı  ( 1 asıl - 1 fotokopi),

       Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

       b) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

14.    Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

15.   Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi

16.   Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

17.    Tüzel kişinin müdür olarak seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yetkili organ kararının noter onaylı örneği

·       Merkezi Nizip dışında olan tüzel ortak için Anonim Şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited Şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.

 

UYARILAR: 

Tescil için gerekli evraklarda  (Dilekçe,Karar v.s )eksiklik olması, şirket yetkilisi veya ortağının bilgilerinin eksik veya yanlış olması ,şirket yetkilisi veya ortağının imzasının başka birisi tarafından atılmış olduğunun  tespit edilmesi halinde  evraklar teslim alınmayacaktır.

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç